Aktualne inwestycje

Fundacja Integracja, Warszawa

Fundacja Integracja działa na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością (około 5 milionów osób w Polsce). Jej działania skupiają się na zwiększaniu aktywności niepełnosprawnych, likwidowaniu barier utrudniających im codzienne funkcjonowanie oraz wyrównywaniu szans i zwiększaniu świadomości społecznej.

Valores wspiera Fundację Integracja finansowo i merytorycznie w celu rozwinięcia jej działalności statutowej tj. audyty stron internetowych, audyty architektoniczne, szkolenia dla pracodawców oraz personelu obsługującego klientów pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Fundacja POMOST, Zabrze

Fundacja Pomost działa w obszarze szeroko pojętej pomocy postpenitencjarnej. Misją organizacji jest pomoc w readaptacji społecznej osobom po długiej izolacji więziennej. Organizacja realizuje swoją misję poprzez budowanie i upowszechnianie modelowego całościowego procesu resocjalizacji społecznej i ekonomicznej osób opuszczających zakłady karne. Model resocjalizacji obejmuje:

  • tworzenie i prowadzenie grup wsparcia w zakładach karnych,
  • prowadzenie placówki całodobowej wspierającej proces readaptacji społecznej
  • oraz tworzenie systemu mieszkań adaptacyjnych stanowiących element przejściowy do całkowitej niezależności społecznej i ekonomicznej.

Celem wsparcia Valores jest sprofesjonalizowanie i ustabilizowanie działań Fundacji oraz prowadzonego przez nią ośrodka w obszarze administracyjnym oraz kadrowym (w szczególności podnoszenie kwalifikacji zespołu), remont nowych pomieszczeń ośrodka oraz zbudowanie długofalowego planu finansowania działalności wraz z dywersyfikacją źródeł finansowania organizacji.

Fundacja Samodzielni Robinsonowie, Warszawa

Fundacja zajmuje się usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), zagrożonej wykluczeniem społecznym. Każdego roku około 6000 wychowanków opuszcza te instytucje. W Polsce nie jest oferowana praktycznie żadna pomoc dla osób, które po ukończeniu 18 lat wkraczają w samodzielne życie. Fundacja Samodzielni Robinsonowie opracowuje i realizuje programy edukacyjne, angażując instytucje pomocy społecznej oraz środowisko biznesowe w celu przygotowania jak największej liczby osób do niezależnego życia po opuszczenie placówek wychowawczych.

Valores wspiera Fundację Samodzielni Robinsonowie w planowaniu długoterminowej strategii oraz stworzenia planu stabilnego rozwoju finansowego oraz organizacyjnego. Działania zespołu Valores oraz partnerów pro bono dotyczą analizy działań Fundacji, zdefiniowania potencjałów na zwiększenie środków na działania statutowe oraz rozwój nowych programów dających podstawy do budowania stabilności finansowej i organizacyjnej.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Warszawa

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Misją Fundacji jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka. Fundacja stara się wypełnić lukę w polskim systemie edukacji, który nastawiony jest głównie na przekazywaniu wiedzy. Organizacja oferuje intensywny, dwuletni program dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (Korona Polskiego Wychowania), dzięki któremu młodzież uczy się sprawnego działania, rozwija zdolności liderskie, a także przygotowuje się do działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Valores wspiera Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w celu rozwinięcia programu szkoleń edukacyjnych.

Stowarzyszenie BORIS – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych, Warszawa

BORIS jest organizacją wspierającą rozwój różnorodnych inicjatyw społecznych. W ramach jednej z nich zjednoczył kilka organizacji społecznych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wokół wspólnego pytania: „Co się stanie z niepełnosprawnymi dziećmi, gdy ich rodzice odejdą?” Aby rozwiązać problem bezpieczeństwa finansowego, materialnego i społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie, BORIS wraz z organizacjami partnerskimi opracował Model „Bezpieczna Przyszłość”. Jest to środowiskowe partnerskie wsparcie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej, w której te osoby i ich rodziny będą mogły godnie żyć, a ich potrzeby będą zaspokajane. Model grup wsparcia obejmuje rodziny  osób z niepełnosprawnością intelektualną, lokalne instytucje pomocy społecznej, samorządy terytorialne i personel pomocniczy w celu zapewnienia skoordynowanej i dostosowanej opieki długoterminowej, w tym podział kompetencji decyzyjnych, zdrowia i wsparcia prawnego, a także zapewnienie wysokiej jakości życia do ostatnich dni.

Valores wspiera finansowo i niefinansowo rozwój ponad 100 środowisk wsparcia w kilkunastu miastach w Polsce, aby przetestować i rozwinąć Model „Bezpieczna Przyszłość” i sprawić, by miał on szerszy pozytywny wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.