Venture Philanthropy

Celem venture philanthropy (VP) jest wzmacnianie organizacji realizujących misję społeczną (SPO) poprzez udzielanie im pomocy finansowej i niefinansowej, w celu zwiększenia ich społecznego oddziaływania. EVPA celowo posługuje się terminem „misja społeczna”, gdyż oddziaływanie to może przejawiać się w życiu społeczności, w sferze ochrony środowiska, zdrowia i kultury. W venture philanthropy korzysta się ze wszystkich dostępnych instrumentów finansowych (dotacji, inwestycji kapitałowych, kredytów itp.), zwracając przy tym szczególną uwagę na ostateczny cel, czyli oddziaływanie społeczne.

Najważniejsze cechy venture philanthropy to:

  • Wysoki poziom zaangażowania – ścisła współpraca między organizacją realizującą misję społeczną (SPO) a organizacją venture philanthropy (VPO)
  • Budowanie potencjału organizacyjnego – dążenie do wspierania rozwoju organizacji w rozmaitych obszarach, nie poszczególnych projektów
  • Elastyczny dobór metod finansowania – korzystanie z różnorodnych instrumentów finansowych, dostosowanych do potrzeb wspieranych organizacji
  • Pomoc niefinansowa – oferowanie wsparcia przyczyniającego się do zwiększenia efektywności zarządzania (na przykład planowanie strategiczne, rozwijanie działalności dochodowej i inne)
  • Rola partnerów – dostęp do partnerów, którzy oferują inwestobiorcom różnorodne i często uzupełniające się kompetencje i inne zasoby
  • Wieloletnie zaangażowanie – udzielanie wsparcia niewielkiej liczbie organizacji przez okres 3–5 lat i zakończenie współpracy („exit”) gdy są one finansowo i operacyjnie samodzielne (idealnie jeśli oba warunki są spełnione)
  • Mierzenie oddziaływania społecznego – nacisk na dobre planowanie i wymierny wpływ społeczny, realizację kroków milowych, odpowiedzialność finansową i przejrzystość.

Rola organizacji VP/SI polega na pośredniczeniu między inwestorami i współinwestorami finansującymi organizacje społeczne oraz zapewnianiu pomocy niefinansowej. Pomoc niefinansowa zapewniana jest przez samą organizację VP/SI, ale także przez osoby trzecie, zarówno organizacje, jak i osoby fizyczne. Inwestobiorcy realizują z kolei różnorodne przedsięwzięcia, które mogą być ukierunkowane na poszczególne sektory, takie jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, kultura, badania medyczne itd. Ostatecznymi beneficjentami mogą być defaworyzowane grupy społeczne – na przykład niepełnosprawni, kobiety, dzieci itp. Ocena wpływu społecznego realizowanych projektów musi zależeć od tego, w jakim stopniu życie beneficjentów uległo poprawie dzięki działalności inwestobiorców (organizacji społecznych); idąc dalej, od tej poprawy zależy więc także ocena wkładu organizacji VP. Oddziaływanie społeczne organizacji VP polega na wzmacnianiu organizacji będących inwestobiorcami, które mogą dzięki temu lepiej służyć swoim beneficjentom oraz osiągać większą efektywność i skalę działania. Inwestorzy w sektorze venture philanthropy inwestycji społecznych zazwyczaj koncentrują się na wpływie społecznym, jaki z inwestycji odnosi społeczeństwo, nie zaś na zwrocie finansowym.

Źródła:

Więcej publikacji nt. Venture philanthropy i podejścia social investment można znaleźć na stronach Knowledge Center EVPA.

Fundacja Valores jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Venture Philanthropy EVPA.