Nasze podejście

Celem Valores jest udzielenie bezpośredniego wsparcia finansowego i kompetencyjnego (inwestycja społeczna) niewielkiej liczbie wyselekcjonowanych organizacji społecznych, które mają największy potencjał zwiększenia skali swoich działań i osiągnięcia pozytywnych efektów społecznych.

Valores inwestuje w organizacje społeczne o dużym potencjale osiągnięcia znaczącego wpływu społecznego. Oczekiwany zwrot z inwestycji to osiągnięcie wspólnie zakładanych rezultatów społecznych. Valores nie oczekuje zwrotu poniesionych nakładów finansowych.

Na czym polega współpraca z Valores?

ETAP 1

ETAP 2

Udział w programie SBA – udzielenie pomocy niefinansowej – wsparcie kompetencyjne w zakresie zarządzania organizacją, kierowania zespołem, zwiększania efektywności działań organizacji, mierzenia rezultatów itp.

Kontynuacja wsparcia niefinansowego wraz z prezentacją działalności organizacji w środowisku biznesu oraz udzielenie wsparcia finansowego (z założenia 3-letniego) w formie darowizny. Dopuszcza się również korzystanie z innych instrumentów finansowych (np. finansowania zwrotnego).

Regularna ocena jakości współpracy i zaangażowania finansowego oraz niefinansowego na podstawie wypracowanych z organizacją społeczną wskaźników efektywności.

Valores kieruje swoją propozycję do organizacji społecznych, funkcjonujących już kilka lat, mających sprawdzone modele działania, lecz które napotykają istotne bariery organizacyjne lub finansowe niepozwalające im na dalszy rozwój.

Wsparcie przeznaczone jest na rozwój organizacji, rozumiany jako zwiększanie jej skuteczności w realizowaniu jej misji społecznej. Valores i osoby zarządzające organizacją, a także wspierający partnerzy, wspólnie określają wyzwania, cele oraz obszary wsparcia organizacji. Wspólnie formułują także cele krótko – i długoterminowe oraz wyznaczają wskaźniki osiągnięcia planowanych rezultatów, które są regularnie monitorowane.