Kryteria współpracy

Proces współpracy z Valores składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest udział w programie Social Business Accelerator (SBA), realizowanym we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Udział w programie SBA jest warunkiem koniecznym ubiegania się o kontynuowanie wsparcia w Fundacji Valores. Nie ma możliwości bezpośredniego aplikowania do Fundacji Valores.

W programie Social Business Accelerator najbardziej doświadczone osoby reprezentujące środowisko funduszy inwestycyjnych w Polsce (członkowie PSIK) wykorzystują swoje doświadczenie, umiejętności zawodowe, kontakty i czas na rzecz wspierania rozwoju organizacji społecznych w zakresie m.in.: kierowania organizacją, zarządzania zespołem, budowania wizerunku, wyznaczanie celów strategicznych i ich realizacji, zwiększania efektywności działań organizacji, czy mierzenie rezultatów itp. Pracują z organizacjami społecznymi, podobnie jak z własnymi spółkami portfelowymi, oferując pro bono swoją wiedzę i czas.

W programie SBA lider organizacji i jego zespół otrzymują wsparcie doświadczonego partnera z funduszu private equity, który pracuje z organizacją społeczną przez minimum 10 miesięcy, spotykając się z liderami organizacji na co najmniej 2 – 3 godziny każdego miesiąca. Wiele par kontynuuje współpracę przez kolejne lata, angażując sieci swoich partnerów i ekspertów z rozmaitych dziedzin. Udział w programie SBA to przeciętnie 2 – 3 lata dla organizacji i partnera z PSIK.

Uczestnikami programu SBA mogą być organizacje nominowane przez inne organizacje społeczne współpracujące z Valores. Przy wyborze organizacji społecznej do uzyskania wsparcia doradczego w ramach programu SBA, Valores kieruje się następującymi kryteriami:

 • Organizacja zajmuje się ważnym problemem społecznym występującym w dużej skali. W szczególności problem dotyczy wykluczonych społecznie i ekonomicznie osób.
 • Organizacja prowadzi pracę bezpośrednią z wykluczonymi grupami społecznymi i oferuje rozwiązanie, które ma potencjał do działania na większą skalę.
 • Organizacja oddziałuje lub planuje oddziaływać na polityki społeczne w obszarze, którym się zajmuje.
 • Organizacja ma plany i pomysły na rozwój swoich działań i może udowodnić, że ma potencjał do osiągnięcia większego oddziaływania społecznego.
 • Organizacja posiada silny i zmotywowany zespół kierujący organizacją.

Organizacje, które są zainteresowane udziałem w programie SBA prosimy o kontakt mailowy z zarządem fundacji Valores.

Nieliczne organizacje uczestniczące w SBA są zapraszane do kontynuowania współpracy w Fundacji Valores – II etap.

We współpracy z Fundacją Valores kontynuowane jest wsparcie niefinansowe, w znacznie szerszym zakresie niż było to w programie SBA. Zespół profesjonalistów pro bono zostaje poszerzony o Radę Fundacji Valores oraz mobilizowane są dodatkowe zasoby w zależności od potrzeb rozwojowych lub organizacyjnych organizacji społecznej. Innym nowym elementem współpracy z Valores jest udzielenie indywidualnie dopasowanego wsparcia finansowego dla organizacji.

Oprócz kryteriów, których spełnienie jest konieczne do udziału w programie SBA, organizacje starające się o wsparcie bezpośrednie fundacji Valores są oceniane w następującym zakresie:

 • Współpraca w ramach programu SBA była wysokiej jakości i cechowała się wysokim poziomem zaangażowania po stronie organizacji, jak również wolą osiągnięcia założonych rezultatów.
 • Organizacja ma dobrze przemyślaną propozycję inwestycyjną związaną ze strategicznym rozwojem organizacji i wejściem na wyższy poziom działania.
 • Organizacja stosuje lub przygotowuje się do mierzenia swojej skuteczności oraz długoterminowego wpływu prowadzonych przez nią działań.
 • Organizacja wyróżnia się jakością przywództwa i kompetencjami osób kierujących, co sprzyja zwiększeniu skali oddziaływania organizacji.
 • Organizacje zmierza do osiągnięcia stabilności finansowej i cechuje się umiejętnością uczenia się i wdrażania długoterminowego planowania finansowego oraz stosowania innych narzędzi zarządzania finansami.
 • Organizacja wyraża wolę uczenia się i korzystania z wysoko wykwalifikowanych doradców reprezentujących rozmaite obszary zarządzania i kierowania organizacjami.

Do Valores aplikują tylko organizacje zaproszone przez Radę Fundacji. Udział w programie SBA jest warunkiem koniecznym do aplikowania o wsparcie Valores.